سفارش تبلیغ
صبا

آگهی مشاغل تهران و اصفهان

 

آلوار آلتـو‌ در‌ جـوانی‌ با کلاسیسم نوردیک(شمالی)آشنا شد و در سال 0291 خود را به‌طور کامل وقف این‌ جریان‌ هـنری کـرد.این سبک‌ مسیر را برای فونکسیونالیسم در مـعماری وی هـموار‌ ساخت‌،کـه‌ نـخستین‌بار در سـاختمان روزنامه‌ی تورون سانومات تـجلی یافت،اما قواعد و قراردادهای فونکسیونالیسم برای آلتو که‌ بیزار‌ از‌ نسخه‌های دم‌دستی و حاضر آماده در معماری بـود،کـفایت نمی‌کرند.وی در سال‌ 7291‌ می‌گوید:«بی‌معنی‌ترین از این نـمی‌شود در جـایی کـه مـحتوای جـدیدی وجود ندارد،صـحبت از خـلق فرم‌ جدید‌ به میان آورد.»که به نظر می‌رسد این تفکر از آموزه‌های باوهاوس‌ مشتق‌ شده باشد.در سـال 5391 آلتـو بـه‌ ایده‌ی‌ مقدم‌ فونکسیونالیسم یورش برد و هشدار داد کـه:«مـعماری‌‌ هـنر‌ نـیست کـه صـرفا همه این ساحت‌های گوناگون حیات انسانی را شامل شود،معماری‌ باید‌ به‌طور همزمان در تمامی این‌ ساحت‌ها‌ بسط و تکامل‌ یابد‌.اگر‌ چنین نشود،آنچه به دست می‌آوریم‌ نتایجی‌ سـطحی و یک جانبه خواهند بود.

معاری ارگانیک آلتو در ویلا مایره‌آ تجلی‌ پیدا‌ کرد:«فرم در این بنا رازی‌ است که تن به‌ هیچ‌ تعریفی نمی‌سپارد.»در پایان دهه‌ی‌‌ 0591‌ ساختمان‌های منعطف،سفیدشور در آثارش جـلب نـظر می‌کردند و کاربرد آنها در مراکز دولتی‌ و فرهنگی‌ شاهد نبوغ وی بودند.آلتو‌ در‌ سال‌ 3591 این‌گونه نتیجه‌ می‌گیرد‌ که:«البته اگر نمی‌خواهیم‌ که‌ جامعه‌ی ما با ترافیک آلوده شود،به لحاظ روانی هیئت مـهوع بـه خود پذیرد‌ و به‌ لحاظ جسمی تنش‌زا باشد.»آلتو همواره‌ براین‌ نکته تأکید‌ داشت‌ که‌ معمار باید خادم جامعه‌اش‌ باشد:«شهروند در خیابان»برای‌ او مـعیار هـمه‌ی طرح‌ها و نقشه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بود:«احـساسم ایـن است‌ که‌ موقعیت‌های بسیاری در زندگی هست که‌ سازمان‌ اجتماعی‌‌ به‌ سبعیت‌ و درنده خویی تمایل‌ پیدا‌ می‌کند؛وظیفه‌ی معمار آن است که شکل و ساخت محسوس‌تری بـه زنـدگی ببخشد.»

آلتو تأکید داشـت کـه‌ مبلمان‌ و مجسمه‌ها‌ نیز حتمام در زمره‌ی معماری محسوب شوند‌.«مبلمانی‌ که‌ من‌ طراحی‌ می‌کنم‌ به‌ندرت نتیجه‌ی‌ طراحی حرفه‌ای به شمار می‌آید.بدون تقریبا هیچ استثنایی،من مبلمان را در ارتباط با پروژه‌های مـعماری خـودم طراحی کرده‌ام.»آلتو اغلب‌ با شور و حرارت‌ فراوان از جادویی سخن می‌راند که آن را عنصر لاینفک و ضروری جهت خلق و طراحی در هنر معماری برمی‌شمرد.

آلتو کمی قبل از مرگ دست به کار طراحی و سـاخت کـلیسایی در‌ منطقه‌ی‌ ریـولا در ایتالیا شد.تا آن زمان کلیساهای ساخت وی در خارج از فنلاند در خاک آلمان قرار داشتند که ستایندگان وی در آنجا بسیار پرشـمار بودند.سرانجام تئاتر‌ آلوار‌ آلتو در شهر اسن آلمان،بعد از مرگ آلتو تـکمیل شـد.پس از مـرگ وی طرح‌های گوناگونی که برای چند کلیسا داشت را‌ تا‌ سال 4991 به سرانجام رساندند‌.

باشگاه‌ کارگردان،کتابخانه شهرداری،آسـایشگاه ‌ ‌مـسلولین،بنیاد آرتک،منزل مسکونی و استردیو،گلدان ساووآ،کارخانه‌ی سلولز و منطقه‌ی مسکونی مجاور آن،ویـلا مـایره‌آ غـرفه‌ی فنلاند،بیکرهاوس(خوابگاه‌ دانشجویان‌)،...کلیسای سه صلیب،مزوم‌ کاره‌،بلوک‌ آپارتمانی نویه فار،سالن فـینلاندیا،زندگی و آثار،نقشه و کتابشناسی بخش‌های مختلف کتاب را تشکیل داده است.